Baza danych miejsc pracy (sklepów, szpitali, aptek, przychodni itd.)

Po kliknięciu na głównej stronie w [Baza miejsc pracy], system przechodzi do strony, na której można przeglądać
rekordy miejsc pracy, dokonywać ich modyfikacji, jak również dodawać nowe rekordy do bazy.
Domyślnie, pokazują się wszystkie rekordy oznaczone jako target, czyli wybrane do cyklicznego odwiedzania.
Targetowanie jest procesem inicjowanym przez kierownictwo firmy i polega na wybraniu z bazy danych wszystkich
miejsc pracy, tylko te które interesują poszczególnych przedstawicieli. Targetując, ograniczamy listę wyświetlanych
miejsc pracy na listach miejsc, dzięki czemu przyspieszamy pracę w systemie. Nie ma potrzeby wyświetlać za każdym
razem pełnej bazy danych – wyświetlenie 100 lub 200 targetowych miejsc jest optymalne – zawsze natomiast
możemy listę targetów zmienić (częstotliwość zmian targetu jest uzależniona od strategii firmy).
Aby przeglądaną listę ograniczyć, należy określić jaki zakres miejsc pracy nas interesuje. Do tego celu służy
oliwkowy obszar okna do tzw. filtrowania.


Lista miejsc pracy, z możliwością filtrowania w obszarze oliwkowym

W przypadku współdzielenia cegiełek (obszar raportowania może być podzielony na drobniejsze regiony zwane
cegiełkami, w celu ułatwienia porównania danych wizyt z danymi o sprzedaży które często są podawane w cegiełkach)
między paroma przedstawicielami, będąc zalogowany mamy dostęp nie tylko do miejsc pracy wpisanych przez nas
ale wszystkich miejsc pracy na terenie obsługiwanych cegiełek, nawet jeżeli miejsce pracy zostało wpisane przez
innego przedstawiciela pracującego na tych samych cegiełkach (dlatego domyślnie, aby tą listę ograniczyć, pokazuje
się lista tylko targetowanych miejsc pracy).


Jeżeli filtrowanie z zawężeniem po typie miejsca pracy na liście rozwijalnej {Typ miejsca pracy} (czyli sklep, apteka,
poradnia, szpital, hurtownia), /nazwie miasta/, /ulicy/ czy /cegiełce/ nie wystarczy, można kliknąć w przycisk
[Filtrowanie Kompleksowe] który umożliwi wybór miejsc pracy po dodatkowych parametrach.

Filtrowanie zawsze służy do zawężenia listy rekordów.
Jeżeli klikniemy w [Pokaż Listę] nie podając żadnych parametrów, zostaną pokazane wszystkie rekordy w bazie danych,
do których mamy prawo wglądu. Używając filtrowania, istnieje możliwość skrócenia listy do tylko tych rekordów,
które spełniają żądane kryteria i są nam najprawdopodobniej teraz potrzebne.

Przed kliknięciem w [Filtrowanie Kompleksowe], ważne jest aby został dokonany wybór typu miejsca pracy na liście
{Typ miejsca pracy} ponieważ filtrowanie kompleksowe jest inne dla poszczególnych typów.

Wybierzmy więc z listy {Typ miejsca pracy} opcję {„Przychodnia”} i kliknijmy w [Filtrowanie Kompleksowe].
Pokaże się okno kompleksowego filtrowania.


Okno filtrowania kompleksowego dla miejsc pracy

Przykładem powyższego filtrowania jest przeszukiwanie bazy danych miejsc pracy na terenie obsługiwanym,
które spełniają następujące warunki:

Typ miejsca pracy: Przychodnia
Historia Wizyt – nie odwiedzone przez nikogo w okresie 01/04/2004-31/05/2004.

Istnieją cztery kryteria historii wizyt. Można ograniczyć listę do tych miejsc które były odwiedzone w zadanym
okresie przez Ciebie, lub odwiedzone przez jakiegokolwiek przedstawiciela w firmie, lub odwrotnie, nie
odwiedzone przez Ciebie lub przez jakiegokolwiek przedstawiciela w firmie.

Klikając w [Pokaż Listę] spowoduje pokazanie listy wszystkich miejsc pracy, które spełniają podane kryteria.

Jeżeli się okaże, że miejsc pracy jest więcej niż 50, pokaże się na dole strony przycisk [Następny] który po
kliknięciu przewinie listę miejsc pracy o następne 50 rekordów.

Lista pokazuje dane podstawowe każdego miejsca pracy, począwszy od numeru identyfikacyjnego, poprzez
nazwę, adres oraz cegiełkę.
W pierwszej kolumnie są dodatkowo, dwie ikony.

Ikona „Kartki z Lupą” pozwala na PRZEGL¡DANIE karty miejsca pracy.
Ikona „Otwartej koperty” pozwala na EDYCJę karty miejsca pracy.

Takie same ikonki przeglądania oraz edycji są stosowane w całym programie, niezależnie od modułu.

Baza miejsc pracy – rejestracja nowego rekordu

Jeżeli okaże się, że miejsce pracy, którego poszukujemy, nie istnieje w bazie danych, należy zarejestrować
taki rekord. Do tego celu służy przycisk [Dodaj Rekord] na górze listy wybranych miejsc pracy.

Miejsce pracy musi zawsze znaleźć się w bazie danych, zanim zaraportujemy wizytę w danym miejscu.
Miejsce pracy musi zawsze znaleźć się w bazie danych również zanim zechcemy dopisać do tego miejsca
informacje o osobie będącej klientem i pracownikiem tego miejsca pracy (np. lekarz, aptekarz, kierownik sklepu).

Aby dodać miejsce pracy, zanim klikniemy w [Dodaj Rekord], należy wskazać z listy {Typ Miejsca Pracy}
(np. Szpital) oraz cegiełkę z listy {Cegiełka}, do której nowo dodane miejsce pracy będzie przypisane.
Te informacje podajemy na głównej stronie obsługi bazy miejsc pracy, w obszarze oliwkowym
(służącym do filtrowania).

Po ich wskazaniu, klikamy w [Dodaj Rekord] a wtedy pokaże się karta nowego miejsca pracy. Należy na
niej uzupełnić niezbędne informacje takie jak: /nazwa miejsca pracy/, /adres/, oraz /target/
(miejsce pracy targetowane, bądź nietargetowane).


Karta nowego rekordu w bazie miejsc pracy

Jeżeli się okaże że potrzebnej ulicy lub miasta nie ma w bazie danych, należy wpisać nazwę nowej ulicy
pod listą istniejących ulic (zaznaczając kwadrat [x] który służy do poinformowania systemu o konieczności
dopisania nowej ulicy lub miasta do istniejącej listy).

Na górze strony widać na karcie miejsca pracy tzw. zakładki.
Zakładki są mechanizmem uporządkowywania danych bez potrzeby wyświetlania ich na długiej stronie internetowej.
Tak więc, aby wpisać numer telefonu, należy wejść na zakładkę i tam uzupełnić dane telefoniczno faksowe.

W podobny sposób wchodzimy na zakładkę lub zakładkę (w przypadku gdyby ten typ miejsca
pracy który obecnie oglądamy posiadał oddziały, na przykład szpital)


Karta nowego rekordu miejsca pracy z przyciskiem Zapisz

Baza miejsc pracy - karta istniejącego miejsca pracy

Jeżeli się okaże, że miejsce pracy, którego szukamy jest na liście miejsc pracy, wtedy klikając w ikonę podglądu
(obrazem kartki z lupą), program pokaże nam kartę miejsca pracy.
Kartę możemy przeglądać, lub możemy kliknąć w przycisk [Edycja] aby zmodyfikować szczegóły (modyfikacji możemy
także dokonać od razu, klikając na ikonę Edycji z listy miejsc pracy).


Karta miejsca pracy

Podczas oglądania karty miejsca pracy, widzimy wiele zakładek informacyjnych.
Zakładki te mówią nam o charakterze danego miejsca pracy (np. adresy, telefony, działy/oddziały).

  • Zakładka mówi nam jakie osoby pracują w danym miejscu pracy.
  • Zakładki mówi nam który przedstawiciel odwiedził kiedy dane miejsce pracy – zarówno są liczone
    wizyty indywidualne (u osób pracujących w danym miejscu pracy) jak i wizyty grupowe (np. Prezentacje grupowe).
  • Zakładka pokazuje nam którzy przedstawiciele targetują dane miejsce pracy, oraz jaki potencjał
    został przydzielony do tego miejsca pracy przez danego przedstawiciela.


Zakładka pokazuje nam listę wszystkich wizyt indywidualnych (druga zakładka historii pokazuje wizyty grupowe)
które miały miejsce w danej placówce.

Na wielu zakładkach widzimy w pierwszej kolumnie ikonki podglądu (kartka z lupą).
Na zakładce widzimy dodatkowo ikonkę edycji (otwarta teczka).

Ikonka podglądu pozwala nam na wejście w podgląd rekordu – w tym przypadku karty wizyty.
Ikonka edycji pozwala nam na wejście w tryb edycji.

Aby uniemożliwić celowe lub przypadkowe modyfikowanie danych do których nie jesteśmy upoważnieni,
są stosowane reguły które dyktują kiedy które ikonki są widoczne.

Ikonka podglądu jest widoczna tylko w przypadku kiedy wizyta została wykonana przez Ciebie.
Ikonka edycji jest widoczna tylko w przypadku kiedy wizyta została wykonana przez Ciebie oraz wizyta ta NIE
jest zatwierdzona.

Tak więc wymagane jest Zatwierdzanie wizyt które zostały zapisane (więcej o zatwierdzaniu w rozdziale
poświęconym raportowaniu).

Pomimo iż zatwierdzanie wizyt uniemożliwia późniejsze ich modyfikowanie, zatwierdzenie powoduje że dana
wizyta jest zaliczana do statystyk odwiedzin pracownika.

Baza miejsc pracy - edycja istniejącego miejsca pracy

Podczas edycji miejsca pracy, widzimy kartę tego miejsca, identyczną jak podczas wpisywania nowego rekordu.
Różnicą jest to, że wszystkie pola są wypełnione informacjami z bazy danych.


Okno edycji karty miejsca pracy

Po wprowadzeniu potrzebnych zmian, kliknijmy w przycisk [Zapisz].
Kliknięcie w [Powrót] spowoduje odrzucenie wpisanych zmian na karcie miejsca pracy i powrót do listy miejsc pracy.