Baza danych osób (kierowników sklepów i aptek, lekarzy itd.)

Strona obsługi bazy danych osób otwiera się w takim samym stylu jak strona bazy danych miejsc pracy. Po otwarciu się strony, pokazuje się najpierw możliwość zawężenia listy osób (czyli sekcja filtrowania), gdzie można kliknąć w przycisk [Filtrowanie Kompleksowe], lub w [Pokaż Listę], wtedy pokaże się pełna lista osób w bazie (do której masz dostęp) – domyślnie wyświetlane są osoby targetowane (w podobny sposób jak w bazie miejsc pracy).

 okno obsługi bazy danych osób

Filtrowanie można anulować klikając w przycisk [Wyczyść Filtr] (po ponownym kliknięciu w [Pokaż Listę] ukaże się lista wszystkich osób, do których mamy dostęp), lub można zatwierdzić wpisane/wybrane kryteria filtrowania – pokaże się lista osób spełniających wybrane kryteria.

Przykładowo, wybierając {Cegiełkę} i klikając w [Pokaż Listę] spowoduje pokazanie listy wszystkich osób których podstawowe miejsca pracy mieszczą się w wybranej wcześniej cegiełce.

Okno filtrowania pozwala na zawężenie wyników wyszukiwania z bazy danych (inaczej, lista która by się pokazała była by bezużytecznie długa).

Uwaga – w przypadku kiedy lista wynikowa jest dłuższa niż 50 rekordów (wierszy) – wyświetlane jest pierwsze 50 rekordów z możliwością przejścia do kolejnych po kliknięciu w przycisk [Następny].

Baza osób – przeglądanie karty istniejącej osoby

Jeżeli się okaże, że osoba której szukamy jest na liście, klikając w ikonę podglądu osoby (kartka z lupą) pokaże nam kartę informacyjną wybranej osoby.
Kartę możemy przeglądać, lub możemy kliknąć w przycisk [Edycja] aby zmodyfikować szczegóły.

Z poziomu karty osoby możemy wybraną osobę również zaraportować (wizyta indywidualna).


Karta osoby z danymi podstawowymi oraz dodatkowymi zakładkami

W podobny sposób jak w bazie miejsc pracy, na karcie osób również są stosowane tzw. zakładki.

  • Zakładka <Pracy> mówi nam o tym gdzie dana osoba pracuje (w jakich miejscach pracy). Znajdując się w trybie edycji, możemy na tej zakładce przyporządkować osobę której kartę modyfikujemy do innych miejsc pracy.
  • Zakładka <Historii> mówi nam kiedy który przedstawiciel odwiedził daną osobę.
  • Zakładka <Telefony> pokazuje dane telefoniczne.
  • Zakładka <Potencjały> pokazuje nam potencjały w rozbiciu na produkt.
  • Zakładka <Synergia> pokazuje nam którzy przedstawiciele odwiedzają daną osobę, oraz jaki potencjał został przydzielony przez innych przedstawicieli mających tą osobę w swoim targecie.
  • Zakładka <Inne> pokazuje nam komentarz dotyczący danego klienta, który w odróżnieniu od komentarza na podstawowej (<Ogólnej>) zakładce, pokazuje się na karcie osoby oraz na karcie wizyty z uczestnictwem tej osoby (pomocne podczas planowania wizyty – przed wizytą, oglądając karty klientów którzy będą odwiedzani mamy wgląd w ustalenia które zostały odnotowane podczas ostatniej wizyty u tego klienta).

Baza osób - edycja istniejącej osoby

Wchodząc w tryb edycji karty osoby (poprzez kliknięcie w ikonę edycji na liście osób lub w przycisk “Edycja” podczas przeglądania karty), możemy na karcie wprowadzić zmiany.


Okno karty lekarza w trybie edycji

Na oknie edycji osoby, widać wiele informacji podstawowych (telefonicznych oraz adresowych), jak i również zawodowych (np. specjalizacje, stanowisko, tytuł naukowy itd.) – z podziałem na zakładki.

Proszę pamiętać iż część zakładek (zakładki informacyjne takie jak <Historia> czy <Synergia>) są widoczne jedynie podczas przeglądania rekordu osoby, nie podczas edycji.

Baza osób - rejestracja nowej osoby

Aby dodać nową osobę do bazy danych, na liście osób, po określeniu {Typu osoby} którą chcemy zapisać (na przykład {„Lekarz”}), kliknijmy w przycisk [Dodaj Rekord].
Rejestracja nowego rekordu osoby odbywa się analogicznie do edycji karty osoby.

Jeżeli adres korespondencyjny będzie taki sam jak w przypadku podstawowego miejsca pracy, należy wybrać opcję /Adres Korespondencyjny taki jak podstawowego miejsca pracy/.


karta nowej osoby

Baza osób – targetowanie

Wszystkie nowo wpisane osoby do bazy są domyślnie zaznaczone jako target (czyli wybrani do wyświetlania się na liście przedstawiciela), chyba że odchaczmy kwadracik /Target/. Aby rekord wcześniej zapisany można było zmienić z Targetowanego na Nietargetowany lub odwrotnie, należy wejść w kartę klienta (w trybie edycji) i zaznaczyć (lub udchaczyć) /Target/.

Są jednak sytuacje, gdzie indywidualne wchodzenie w karty osób (lekarzy może być ponad 200 na przedstawiciela) i zaznaczanie Targetem jest mało efektywne.

Do tego służy okno Targetowania (w taki sam sposób możemy targetować osoby oraz miejsca pracy).
Z głównego okna bazy osób, należy najpierw wybrać cegiełkę którą chcemy analizować, po czym klikamy w przycisk [Targetowanie].

Ukaże się następujące okno zawierające wszystkie osoby z danej cegły, które są odpowiednio zaznaczeni (lub nie zaznaczeni) jako target. Można zaznaczyć poszczególne rekordy i na dole strony kliknąć [Ustaw Target].

Po zaznaczeniu targetów ,wciśnięcie przycisku Ustaw Target jest konieczne aby zmiany targetowe zostały zapisane do bazy danych.


Okno Targetowania

Nie możesz znaleźć Twojego klienta ? – przejrzyj globalną bazę

Jeżeli chcesz odwiedzić osobę, której nie możesz znaleźć w Twojej bazie danych, można go wprowadzić jako nowy rekord (tak jak opisano w poprzedniej sekcji).

Są jednak przypadki, w których osoba może już istnieć w bazie danych – chociażby, kiedy na przykład lekarz pracuje w dwóch miejscach pracy i jest odwiedzany przez dwóch przedstawicieli (z tej samej grupy produktowej lub z innej). Taka sytuacja zdarza się całkiem często w dużych miastach gdzie odległość między placówkami zdrowia jest mała oraz gdy na danym terenie pracuje wielu przedstawicieli.

Można by ten rekord wprowadzić niezależnie od tego czy jest on już wprowadzony do bazy danych, jednak to generuje tak zwane DUPLIKATOWE REKORDY (czyli ten sam lekarz wpisany dwa razy do bazy danych, sytuacja która powinna być unikana chociażby ze względu na statystyki odwiedzin oraz przeprowadzanie mailingów wobec lekarzy).

Jest więc możliwość sprawdzenia czy w bazie danych (poza naszym terenem) jest już zarejestrowana osoba, której nie możemy znaleźć w naszym obszarze.

Na głównym oknie lekarza, jest przycisk o nazwie [Globalna baza danych nazwisk].
Zanim wejdziemy do tej opcji, wpiszmy najpierw nazwisko (lub jego część) w polu /część nazwiska/.

Po wciśnięciu przycisku [Globalna baza danych nazwisk], pojawi się okno z listą klientów o podobnym nazwisku z całej bazy danych (nie zależnie od regionu)


okno z listą lekarzy z globalnej bazy danych, oraz listą placówek z Twojego regionu

Wskazując osobę którą chcemy widzieć w naszej bazie danych oraz miejsce pracy do którego wskazana osoba powinna być przyporządkowana, wciskamy przycisk: [Do Admina: prośba o dodanie do obszaru].

Zostanie wysłany komunikat (wiadomość) do Administratora systemu z prośbą o przyporządkowanie wybranej osoby do wybranego miejsca pracy w taki sposób, aby nie zakłócać pracy innego przedstawiciela, który już raportuje wizyty u tej osoby.

Administrator również będzie mógł sprawdzić czy przenoszona osoba powinna być przyporządkowana do nowego regionu usuwając ją z regionu innego, czy też równolegle ma być widoczna w obydwu regionach.