Bardzo ważnym, z punktu widzenia efektywności pracy jest raport sprzedaży. Najnowsza wersja tego
zestawienia jest jeszcze lepsza niż ta starsza, zatem jest w stanie dać użytkownikowi pewną wartość dodaną.
W artykule tym zostanie omówiony raport sprzedaży. Aby go uruchomić należy standardowo wejść w
analizy i druki, a następnie wybrać raport sprzedaży (obecnie przez jakiś czas jest on pod nazwą:
"Raport Sprzedaży NOWY (testowany)".

Bardzo ważnym aspektem jest odpowiedni dobór parametrów wyświetlania raportu, zaś decydującym o
wielu aspektach wyświetlania raportu jest parametr "szczegółowość".

Oto lista parametrów, możliwych do ustawienia w raporcie sprzedaży:
1. Dni wstecz
2. Dni do przodu
3. Szczegółowość
bez rozbicia
klient
klient+produkt
produkt
pełna lista

4. marża hurtowa (domyślnie wynosi 13%)
5. opcje
pokazuj czas zapisu
pokazuj regiony
6. Opcje eHurt
statusy zamówień
komentarze zamówień
rabaty
hurtownie
7. opcje Checkbox
pokaz komentarze
pokazuj nazwy pakietów
rozbij adresy do kolumn
8. pokazuj podsumowanie tak/nie


9. Produkty
10. Atrybuty placówek
11. Atrybuty zdarzeń.
12. Raport za okres
tydzień
miesiąc
rok
13. Przedstawiciel
14. Format raportu

Parametry 1.dni wstecz oraz 2. dni do przodu, ściśle współpracują z parametrem 12 Raport za okres, jeśli
zaznaczymy dni wstecz oraz dni do przodu to wtedy nie należy zaznaczać żadnej z opcji parametru 12. Raport
za okres
(zaznaczenie spowoduje iż będzie odczytywana cecha Raportu za okres). Natomiast jeśli zaznaczymy
"raport za okres" - tydzień, wtedy daty nie należy uzupełniać - nawet gdy data zostanie uzupełniona raport
wygeneruje się tylko dla ostatniego tygodnia.

Parametr 3. szczegółowość. Do wyboru dla każdego użytkownika zostało udostępnionych aż pięć
szczegółowości: a) bez rozbicia b) klient c) klient + produkty d) produkty e) pełna lista.

a) bez rozbicia - gdy zaznaczymy taką szczegółowość, wtedy opcjami dodatkowymi jakie możemy tutaj zaznaczyć
jest opcja pokazuj regiony (pkt nr 5), pokazuj rabaty (pkt nr 6) oraz pokazuj nazwy pakietów (pkt nr 7). Nawet
gdy zaznaczymy pozostałe opcje, one i tak nie wyświetlą się. Raport przy wybraniu takiej szczegółowości generuje
się najszybciej i zawiera podstawowe podsumowanie sprzedaży.

b) klient - po wybraniu tej szczegółowości rozbicia możemy zaznaczyć trochę więcej opcji tak aby raport był
bardziej szczegółowy. Możemy tutaj wybrać wszystkie opcje z punktów nr: 5, 6, 10, 11 oraz jedną opcję z pkt nr
7 - pokazuj nazwy pakietów. W tym raporcie widać jakie apteki były odwiedzane, oraz na jaką kwotę zostały tam
sprzedane produkty

c) klient + produkty - gdy zaznaczymy taką szczegółowość, wtedy opcjami dodatkowymi jakie możemy tutaj
wybrać są opcję z punktów nr: 5, 6, 10, 11 oraz jedną opcję z pkt nr 7 - pokazuj nazwy pakietów. W tym raporcie
widać dokładnie jaki produkt został sprzedany do jakiej apteki.

d) produkty - dla tej szczegółowości możemy w opcjach dodatkowych zaznaczyć: pokazuj regiony, pokazuj nazwy
pakietów oraz rabat. Raport pokazuje jakie produkty, w jakiej ilości, po jakiej kwocie i z jakim łącznym rabatem
zostały sprzedane przez przedstawiciela. Pokazana jest również nazwa pakietów w skład których wchodziły te
produkty. Jeśli dany produkt został sprzedany w pakiecie o nazwie np. MEGA promocja to w tym wierszu w
kolumnach należących do innych pakietów jest wartość zerowa. Pakiet ZS:ZS oznacza sprzedaż uzupełniającą.

e) pełna lista - dla tej szczegółowości możemy zaznaczyć wszystkie opcje z punktów 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Możemy wybrać wszystko to co chcemy się dowiedzieć, a interesujące nas pozycje pojawią sie na raporcie. W
każdym wierszu znajdą sie szczegółowe informacje na temat każdego sprzedanego produktu. Jedynie w pełnej
liście możemy wybrać opcję rozbij adresy na kolumny - wtedy adres placówki zostanie rozbity na kilka kolumn, będą
się w nich mieściły m.in miasto, ulica, kod, nr telefonu. W każdym wierszu będziemy mieli informacje jaki produkt
został sprzedany, do jakiej apteki, przez jaką hurtownie zamówienie miało być zrealizowane, jaki został nadany
rabat, w jakim pakiecie produkt został sprzedany, ilość produktów, cena, data dostawy (lub daty dostaw gdy
zostanie zamówionych kilka transz).

Paramter 4. marża hurtowa - wpisany powinien zostać narzut hurtowni. Dzięki temu parametrowi może zmienić
się widok ceny produktu w raporcie. W przypadku gdy w pole marża hurtowa zostanie wpisane '13" to ceny
produktów wzrosną o 13%.

Parametr 5. opcje, wśród których mamy do wyboru: a) pokazuj czas zapisu b) pokazuj regiony.

Zaznaczenie opcji pokazuj czas zapisu, spowoduje, iż powstanie dodatkowa kolumna z datą w formacie
YYYY-MM-DD i godziną w formacie HH:MM:SS.

Zaś zaznaczenie opcji pokazuj regiony spowoduje, iż w drugą kolumną tabeli zostanie tabela o nazwie "Region" i
wyświetlą się poszczególne regiony dla przedstawicieli.

Zaznaczenie obu opcji spowoduje dodanie dwóch kolumn z odpowiednio przyporządkowanymi wartościami.

Parametr 6. opcje eHurt. Tutaj mamy doczynienia z podziałem na cztery możliwości: a) statusy zamówien b)
komentarze zamówień c) rabaty d) hurtownie.

Wybierając statusy zamówień, w tabeli uzyskamy dodatkową kolumnę "eHurt" z podpisanym wersem "status", co
oznacza statusy zamówienia. Najogólniej rzecz biorąc są w następujących kolorach: bez tła - poczekalnia (dokładne
miejsce i stan towaru), żółty - nie zrealizowano (przyczyna braku realizacji zamówienia) lub zrealizowano częściowo,
zielony - zrealizowano w całości, czerwony - zamówienie wycofane.

Wybierając komentarze zamówień uzyskamy dodatkową kolumnę, gdzie zostaną wpisane komentarze, które
zostały wpisane przez przedstawiciela przy zamówieniu, które zostało wysłane.

Wybierając rabaty zostaną dodane kolumny z wielkościami rabatu do każdej z ofert sprzedażowych oraz
zamówienia uzupełniającego, a przed kolumną "Razem" w końcowej części tabeli w poziomie pojawi się kolumna
"rabat suma", gdzie zostanie zliczona suma rabatów.

Wybierając hurtownie do każdej z ofert sprzedażowych oraz zamówień uzupełniających zostaną dodane po cztery
kolumny: "Hurtownia"(z nazwą hurtowni, która została przyporządkowana do zamówienia) oraz "Transza 1"
"Transza 2" i "Transza 3", gdzie wartością kolumny okaże się data transzy w formacie YYYY-MM-DD.

Przykładowy raport ze statusami zamówień jest pokazany na następującym rysunku:Czasem - gdy zamowienie jest jeszcze w hurtowni może się pojawić kolor szary na raporcie - wygląda to tak:Parametr 7, czyli opcje "Checkbox" to trzy okienka, w których mamy do wyboru, czy chcemy uzyskać obraz
pewnej wartości czy nie. Jeśli zaznaczymy "ptaszek" kolumna się wyświetli, w przypadku nie zaznaczenia kolumna
się nie wyświetli. Możliwości są następujące: pokaż komentarze (komentarz do hurtowni), pokazuj nazwy pakietów
(dzieli ofertę sprzedażową na pakiety) oraz ciekawa opcja rozbij adresy do kolumn (co w rzeczywistości oznacza
kolejne sześć kolumn oprócz nazwy klienta: kraj, województwo, miasto, ulica, kod, telefon).

Parametr 8. pokazuj podsumowanie tak/nie. Wybieramy czy ma zostać dodana linijka z podsumowaniem
wartości kolumn czy też nie.

Parametr 9. produkty. Domyślnie jest nic nie zaznaczone - co oznacza wybór wszystkich produktów, zaznaczając
jeden lub kilka można wygenenerować raport dla wybranej grupy produktów.

Parametr 10. Atrybuty placówek. Ich działanie uzależnione jest od wybrania szczegółowości. Jeśli zostanie
wybrana opcja podziału na: apteki, apteki+produkty oraz pełna lista, wtedy zaznaczenie atrybutów spowoduje ich
wyświetlenie się poprzez dodanie tylu kolumn, ile zostało zaznaczonych atrybutów w generowanym raporcie. Jeśli
wybierzemy szczegółowość: bez rozbicia lub produkty, wtedy atrybuty aptek się nie pojawią. Ich pojawienie stałoby
się nielogiczne. Atrybuty placówek są różne dla różnych firm - administrator systemu w każdej firmie może je
dodawać i modyfikować.

Parametr 11. Atrybuty zdarzeń. Atrybuty zdarzeń, dotyczą poszczególnych zdarzeń jak sama nazwa wskazuje.
Zostaną one wyświetlone, tylko wtedy gdy w pewnym okresie czasu, który został wybrany pojawią się zdarzenia,
które mają uprzednio ustalone atrybuty. Podobnie jak w przypadku atrybutów placówek - może je dodawać
administrator systemu danej firmy.

Parametr 12. Raport za okres. Został opisany przy okazji parametrów 1 oraz 2, gdyż łączy się z nimi
nierozerwalnie. Możliwość generacji raportu dla trzech okresów czasu: tydzień, miesiąc oraz rok, co znacząco może
przyspieszyć wybór parametrów do generowania raportu. Jeśli zaznaczymy ostatni tydzień to pod uwagę zostanie
wziętych ostatnich 7 dni nie licząc dnia dzisiejszego.

Parametr 13. Przedstawiciel, gdzie nic się nie zmieniło i należy wybrać przedstawiciela/przedstawicieli dla których
ma zostać wygenerowany raport.

Parametr 14. Format raportu. Do wyboru są trzy możliwości do odczytu raportu: html (na stronie www), pdf (ten
plik możemy otworzyć np. za pomocą programu Foxit Reader) oraz excel (czyli w arkuszu kalkulacyjnym).